วันที่ 31 มกราคม 2564  นำทีมนักศึกษายุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ
“การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ” ลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริบทชุมชน เพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ในลักษณะของการเล่าเรื่อง (story telling) เพื่อประชาสัมพันธ์ ที่กลุ่มปลูกฝรั่งกิมจูบ้านหนองปุ่น ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง มีแม่สุนันทา ผู้ใหญ่บ้านหนองปุ่น ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล  การปลูกฝรั่งกิมจูบานหนองปลุ่ม จะปลูกโดยไร้สารเคมี เนื้อฝรั่งมีรสชาติอร่อยและกรอบ ปัจจุบันการปลูกฝรั่งที่นี่ให้ผลผลิตเกือบทั้งปี ชาวบ้านจึงหันมาปลูก และจากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน

ความคิดเห็น