จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมตัดต่อ<<
>>4 กุมภาพันธ์ 2564 จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการลำดับภาพสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทวัส สหวงษ์ รับหน้าที่เป็นวิทยากรตลอดทั้งวัน 

ความคิดเห็น