นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม open house อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 29 ตุลาคม 2563

 

ความคิดเห็น