นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อวัฒนธรรมไทย สำหรับการฝึกประสบการวิชาชีพ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น