เข้าร่วมโครงการเวียนเทียนเนื่องใน “วันมาฆบูชา”  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกันสวดมนต์ เจริญภาวนา  สมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวัมาฆบูชาในหัวข้อ  “ถึงตัวต้องห่างไกล แต่ใจไม่ห่างธรรม” โดย พระครูปริยัติธรรมนิเทศ ดร.  (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์)

ความคิดเห็น