วันที่ 23 มกราคม 2564 นำทีมนักศึกษาในโครงการวิศวกรสังคมสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  ลงพื้นที่นำเสนอแผนการสร้างนวัตกรรมจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเริ่มลงมือดำเนินการตามแผนที่วางไว้   ที่บ้านสวายจีกหมู่ 1 บ้านใหม่หมู่ 4 และ บ้านฝ้ายหมู่ 10 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น