ผู้วิจัย

สุวรรณา จันคนา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางพฤกษเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบ โดยทำการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเฮกเซน ทำการสกัดเป็นเวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง จะได้น้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบที่มีลักษณะเป็นน้ำมันที่มีสีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นหอมของดอกปีบ โดยมีร้อยละของน้ำมันหอมระเหยต่อน้ำหนักดอกปีบสดคือ 5.6759 5.7132 .และ5.7301...ตามลำดับ การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical. scavenging .assay พบว่าสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมีค่า IC50 เท่ากับ 16752 ppm ในขณะที่สารละลายมาตรฐาน.Trolox สามารถออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้มีค่า IC50 เท่ากับ 21.0356.ppm การวิเคราะห์องค์ประกอบทางพฤกษเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบ พบว่าในน้ำมันหอมระเหยจากดอกปีบไม่มีสารกลุ่มคูมารินส์และสารกลุ่มแอลคาลอยด์.แต่มีสารกลุ่มสเตอรอยด์-เทอร์ปีนอยด์เป็นองค์ประกอบ

ความคิดเห็น