เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้งาน Kidbright ภายใต้โครงการอบรม ICT ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 [รุ่นที่ 1] ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น