ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการถ่ายภาพ
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ด้วย กล้องจากสมาร์ทโฟน ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการแปรรูปสมุนไพรฯ ….ขอบคุณศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้จัดที่จัดโครงการดีๆ และให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายองค์ความรู้ ….ขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ประทับใจค่ะทุกท่านจดบันทึกความรู้ มีวาดภาพประกอบและตั้งใจฝึกปฏิบัติ และถ่ายออกมาได้สวยงามและตรงวัตถุประสงค์การนำภาพไปใช้งาน ….ขอบคุณทีมผู้ช่วยวิทยากร จั๊ก กระแต เปรี้ยว วาว แม็ค น้อง และฟาง มากมายค่ะที่มาช่วยอาจารย์ถ่ายทอดประสบการณ์ 
    

ความคิดเห็น