นำเสนอภาคโปสเตอร์ เรื่อง ผลของการเสริมใยอาหารจากสัปปะรดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของบัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมนิล ในกลุ่ม เกษตรและอาหาร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

 

ความคิดเห็น