วิทยากรอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการสร้างวิศกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ :การสร้างวิศวกรสังคมและนวัตกรสังคมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหว้าสามัคคี ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น