🖇🖋ภารกิจนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 🖇📙ธันวาคม 2563 … นิเทศนักศึกษาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 🖇🖋ขอขอบคุณหัวหน้างาน ที่ให้โอกาสเด็กๆ ได้เข้าฝึกงานและให้คำแนะนำแก่เด็กๆ เป็นอย่างดี ….ประสบการณ์จากการฝึกงานมีผลอย่างสูงยิ่งต่อการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา ….#นิเทศนักศึกษารหัส60 #การสื่อสารมวลชนเรียนเน้นทำงานจริง

ความคิดเห็น