วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2563 นำนักศึกษาทีมวิศวกรสังคม สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ลงพื้นที่เป้าหมายศึกษาบริบทชุมชนเพิ่มเติม ที่บ้านสวายจีกหมู่ 2 และที่บ้านฝ้ายหมู่ 10 ตำบลสวายจีก เพื่อค้นหาสถานภาพ ศักยภาพ อัตลักษณ์ วิถีชีวิตชุมชน และแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไป #ภารกิจปั้นวิศวกรสังคม #ราชภัฏวิศวกรสังคม

 

ความคิดเห็น