วันที่ 17 มกราคม 2564 นำเสนอแผนสร้างนวัตรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน ที่บ้านใหม่หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น