วันที่ 16 มกราคม 2564 นำนักศึกษาทีมวิศวกรสังคมสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน และวางแผนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ที่ห้องประชุมสหวิทยาการ อาคาร 24 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ

ความคิดเห็น