วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 จัดการอบรม “ การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการลงพื้นที่เป้าหมาย” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกทักษะการเข้าใจปรากฏการณ์ การตีความหมายผ่านการศึกษาข้อมูล การเล่าเรื่องและการสื่อความหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ศึกษาชุมชนในทุกมิติ ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

ความคิดเห็น