สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น