16-17 มกราคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรองรับการเป็นวิศวกรสังคม โดยนักศึกษาทีมวิศวกรสังคมดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งวางแผน และนำเสนอแผนสร้างนวัตรรมเพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาต่อชุมชน

ความคิดเห็น