วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-13.00 น. ร่วมกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกกับนักศึกษาสาขาบัญชี นำโดย รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ โดยได้รับฟังการบรรยายจากกลุ่มตัวแทนสมาคมผู้ปลูกหญ้าแฝก ได้แก่คุณนิชาภา ประธานกลุ่มเขต 3 คุณแดนนภา ผู้ใหญ่ชิงชัย คุณลุงสุพรรณ และลงมือปลูกบริเวณรอบสระน้ำกลางศูนย์ฯ

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่รอบศูนย์ปะคำ นำโดย ผอ.สำนักงานบริการวิชาการ ดร.คคนางค์ ช่อชู โดยมีผู้ร่วมประชุมได้แก่ กลุ่มผู้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มงานฝีมือพรสำราญ กลุ่มเกษตรกรบ้านกองพระทราย กลุ่มผู้ปลูกต้รกล่าเพื่อจำหน่าย และกลุ่มปลูกพืชเพื่อค้าส่ง

ความคิดเห็น