14 ตุลาคม 2563 …นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 62 ฝึกทักษะด้านการถ่ายภาพอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร  ณ ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง อาคาร 24 คณะวิทยาการจัดการ

 

 

ความคิดเห็น