20 ตุลาคม 2560 จัดอบรม ” แนวทางการประกอบธุรกิจออนไลน์”ในประเด็น แนวทางในการประกอบธุรกิจออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ตลาดแรงงานสากลในยุคนี้ …กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การสื่อสารมวลชนออนไลน์ เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ และเพื่อเติมเต็มให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะออกสู่ตลาดแรงงาน ได้รับเกียรติจากอาจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ เป็นวิทยากร

ความคิดเห็น