วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 นิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพยาบาล รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3, หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย(Sick newborn), คลินิกเด็กสุขภาพดี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รวมระยะเวลา 13 สัปดาห์

ความคิดเห็น