🖇🖋ภารกิจนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 🖇📙วันที่ 22 ธันวาคม 2563 … นิเทศนักศึกษาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลประโคนชัย และฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ประโคนชัย 🖇🖋ขอขอบคุณหัวหน้างาน ที่ให้โอกาสเด็กๆ ได้เข้าฝึกงาน 🖇📙ขอขอบคุณหัวหน้างาน พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่คอยดูแลและให้คำแนะนำแก่เด็กๆ เป็นอย่างดี …. สัมผัสได้ถึงเอาใจใส่ ความอบอุ่น ที่ทุกท่านมอบให้แก่เด็กๆ ค่ะ… ….ประสบการณ์จากการฝึกงานมีผลอย่างสูงยิ่งต่อการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา …. #นิเทศนักศึกษารหัส60 #การสื่อสารมวลชนเรียนเน้นทำงานจริง

           

ความคิดเห็น