7 พฤศจิกายน 2563 ร่วมนำเสนอโครงการยุทธศาตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเวทีอภิปรายผู้นำชุมชนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการของคณะวิทยาการจัดการ

ความคิดเห็น