14 ตุลาคม 2564 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพบุคคลเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาฯ

ความคิดเห็น