เตรียมความพร้อมปฏิบัติการลงพื้นที่เป้าหมาย
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ยาวตลอดทั้งวัน …. จัดการอบรม “ การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการลงพื้นที่เป้าหมาย” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกทักษะการเข้าใจปรากฏการณ์ การตีความหมายผ่านการศึกษาข้อมูล การเล่าเรื่องและการสื่อความหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ศึกษาชุมชนในทุกมิติ ภายใต้โครงการ ….พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ….ขอบคุณอาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด ที่มาร่วมด้วยช่วยกันปั้นวิศวกรสังคมสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ….. ขอบคุณเด็กๆ ที่ตั้งใจอบรม และพร้อมลุยกันต่อไป

ความคิดเห็น