บทคัดย่อ

การรวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการรถทัวร์นครชัยแอร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจสุ่มแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้วนี้ คือ ประชาชนจากผู้โดยสารประจำทางที่ใช้บริการนครชัยแอร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 400 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001 – 20,000 บาท พฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการรถทัวร์นครชัยแอร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ใช้บริการเส้นทางกรุงเทพมหานคร–บุรีรัมย์/บุรีรัมย์–กรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่วนใหญ่ซื้อตั๋วผ่านบริการเคาน์เตอร์บริการลูกค้าประจำสถานีและการชำระค่าตั๋วชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการลูกค้าประจำสถานี ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยเที่ยวละ 300-400 บาท โดยเฉลี่ยเดือนละ1-3 เที่ยว/เดือน ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถทัวร์นครชัยแอร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการรถทัวร์นครชัยแอร์ ในจังหวัดบุรีรัมย์และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถทัวร์นครชัยแอร์ในจังหวัดบุรีรัมย์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

 

คำสำคัญ: รถโดยสารประจำทาง,รถทัวร์,ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

 

ความคิดเห็น