การรายงานความก้าวหน้าโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีผู้จัดการภาค ผูู้จัดการธนาคารออมสินสาขาต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในการให้ขอแนะคำต่าง ๆ

ความคิดเห็น