วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมให้กับนักศึกษาจบใหม่สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

 

ความคิดเห็น