เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ โดยทางสำนักงานบริการวิชาการ ได้ทำความร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศราฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการฯ โดยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตางในการเพิ่มทักษะทางวิชาการ ฝึกปฏิบัติทักษะเทคโนโลยี ร่วมทำการพัฒนาแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยวและทดลองนำไปใช้ในรูปแบบแผนธุรกิจชุมชน One day trip ร่วมกับชุมชนสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

ไฟล์แนบ

jpg 1

ขนาดไฟล์ 154 KB | จำนวนดาวน์โหลด 115 ครั้ง

ความคิดเห็น