วันที่ 13 มีนาคม 2564 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร STEAM in Action : Storytelling and Storydoing  การจัดกิจกรรมสะเต็มให้สนุกด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง วิทยากรโดย อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ฝ่ายวิชาการหลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. และวิทยากรหลักอาวุโสโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านระบบ You Tube Live มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ความคิดเห็น