วันที่ 13 มีนาคม 2564 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร เข้าใจเด็กปฐมวัย เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล วิทยากรโดย รศ.ดร. ศศิลักษณ์ ขยันกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ You Tube Live มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ความคิดเห็น