บทคัดย่อ

โครงงานแอปพลิเคชันการเรียกใช้บริการรถไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานขับรถได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการกดเรียกรถไฟฟ้าเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรืออาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา คือ Flutter SpringBoot และใช้ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ Dart  ในการทำ Application

ผลการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้ พบว่าผู้ใช้ทั้งหมดจำนวน 15 คน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มของพนักงานขับรถ 5 คน กลุ่มผู้ของใช้บริการ  10 คน  และ กลุ่มผู้ดูแลแอปพลิเคชัน 1 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.3 และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.1 แสดงว่าแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันการเรียกใช้บริการรถไฟฟ้า, ฟลัตเตอร์

ความคิดเห็น