วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ เรื่อง ลูสพารตส์ : สื่อสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การเล่น จัดโดย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น