วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ You Tube Live มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ความคิดเห็น