วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การส่งเสริมการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ You Tube Live มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ความคิดเห็น