วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผ่านระบบ You Tube Live มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ความคิดเห็น