วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย ดร. วรนาท รักสกุลไทย และคณะ

ความคิดเห็น