วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กตามรูปแบบ ATEP MODEL ของ รศ.ดร. สรวงพร กุศลส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ความคิดเห็น