วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้อง 1862

ความคิดเห็น