กิจกกรรมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
📢 วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564
    คุณสุนันท์ สุทธิบรรจง ผู้อำนวยการภาค 12 มอบหมายให้ คุณทวีศักดิ์ ลัทธิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน หน่วยสถาบันการเงินชุมชนภาค 12 เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯและเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่ม The Best ในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี2563-2564” กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยกลุ่มออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2562 มาจัดบูธผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย
🎪 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม นำความรู้ไปพัฒนาชุมชน และทำให้กลุ่มองค์กรชุมชนเกิดการสร้างรายได้ โดยการบูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ของสถาบันอุดมศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาด สร้างความยั่งยืนของกลุ่มอาชีพในชุมชน
🏦 สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชภัฏคอมเพล็กซ์ (BRU Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งผม อาจารย์วรินทร์พิพัชร  วัชรพงษ์เกษมได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมพัฒนา กลุ่ม บ้านผึ้งร้อยรัง
ได้เข้าร่วมพิธีปิดและรับฟังการนำเสนอผลงานของทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีม

   

ความคิดเห็น