สัมมนารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22 ชั้น 2

 

ความคิดเห็น