วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-14.00 น. ประชุมร่วมกับกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ ห้องประชุมสิรินพรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ความคิดเห็น