วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00-20.00น. ร่วมพิธีทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญูสุคโต

ความคิดเห็น