วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30-17.00 น. ให้คำปรึกษาโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะสำหรับการเรียนและการทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ความคิดเห็น