ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ความคิดเห็น