วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมฟังนำเสนอรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้างของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างชั้นปีที่ 4 (รุ่นรหัส 60) ในรูปแบบการนำเสนอออนไลน์ ร่วมกับ อ.ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล อ.ดร.ธเนศ เฮ่ประโคน และ อ.ณรงค์เดช ยังสุขเกษม หัวหน้าสาขาวิชา โดยได้ให้ข้อแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

ความคิดเห็น