วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.30 น. เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องกรรมการพัสดุโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 18

ความคิดเห็น