สร้างเว็บไซต์ 2 ภาษา

นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ 2 ภาษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหงษ์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยดิฉัน ได้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งสิ้น 8 เว็บ คือ เว็บของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน  1 เว็บ และสาขาวิชา จำนวน 7 เว็บไซต์ด้วยกัน

 

ความคิดเห็น