ออกพื้นที่ ณ บ้านสายโท 2 ใต้ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมออกพื้นที่ กับ ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาการ แปรรูปกล้วยด้วยระบบโซ่อุปทาน ของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หมู่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หมู่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูปจากแบบดั้งเดิม ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เกิดการใช้แรงงาน เพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่อไป

 

ความคิดเห็น